• ICPR

ICPR Seminar on by K.L.Sharma Reseach Papers :

Sr. No.
Name
1.
K.L.Sharma
2.
Dileep Charan
3.
Pankaj Basotiya
4.
Rajkumar
5.
Deepak Srivastava
6.
R S Shekhawat
7.
Chandraswar Prasad
8.
Surendra Gaidhane
9.
N P TIWARI
10.
Brajesh Kumar
11.
Sunil
12.
Sushant Kumar
13.
Rinki Jadwani
14.
Sujata Chauhan
15.
Dr. Rajjan Kumar